Търсене в електронните и традиционни каталози 

 • Система от 25 традиционни каталози и картотеки

Предоставяне на научно-информационни ресурси в електронна форма

 • Информационно-търсещи системи, предоставящи on-line достъп до пълнотекстови бази данни: ScienceDirect, SpringerLink, Ebsco Publishing, Emerald Engineering
 • Информационно-търсещи системи, предоставящи on-line достъп до реферативни бази данни: IET Inspec, Национална библиография
 • Информационно-търсещи и наукометрични системи: Scopus, Web of Science (Web of Science Core Collection, Derwent Innovations Index, MEDLINE® и др., Journal Citation Reports®), Google Scholar
 • Информационно-търсещи системи на отворен достъп (open access): Отворен достъп до пълния текст на научни списания - DOAJ (Directory of Open Access Journals) и Отворен достъп до списания по химия - ABC-Chemistry (Directory of Free Journals in Chemistry)
 • Специални технически издания: Патентно ведомство на Р България, Българският институт за стандартизация, International Organization for Standardization (ISO), European Committee for Standardization (CEN)
 • Достъп до електронни версии на периодични издания
 • Учебници и учебни помагала на CD, DVD и on-line

Ползване на библиотечни документи в читалните на Централната и филиалните библиотеки

 • 2 каталожни зали с 11 автоматизирани работни места на свободен достъп
 • 3 читални с 42 автоматизирани работни места на свободен достъп
 • 5 специализирани читални с 35 автоматизирани работни места на свободен достъп
 • 1 популярна читалня

Книгозаемане за дома

 • Централна библиотека – 1 заемна служба
 • Филиали в град Русе – 5 заемни служби
 • Филиали (изнесено обучение) – 3 заемни служби
Обслужват се над 8 000 читатели; годишно раздадената литература е над 90 000 тома; посещенията са над 90 000.

Междубиблиотечно заемане и Международно междубиблиотечно заемане (МЗС и ММЗС)

 • Поръчване на документи чрез МЗС и ММЗС
 • Заявяване и доставяне на документи по електронен път.

Ксерокопиране, принтиране, сканиране и подвързване на библиотечни материали