Профил на комплектуване: компютърни системи и технологии, комуникационна техника, автоматика и мехатроника, информационна и управляваща техника, електроника, електроенергетика и електрообзавеждане, машиностроене и уредостроене, транспортна техника и технологии, селскостопански машини, селскостопанско машиностроене, промишлен дизайн, математика и информатика, бизнес и мениджмънт, маркетинг, стопанско управление, аграрна икономика, предучилищна и начална педагогика, екология, право, здравни грижи, социални дейности, кинезитерапия, ерготерапия, акушерство и др. ​