​​

 

КЛУБ ПО КАЧЕСТ​ВО

Ръководител: гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини към Факултет Машинно-технологичен

тел.: 082 888 493

GSM: 0889 631080

e-mail: tzgeorgiev@uni-ruse.bg