Вижте презентация на нашите специалности ​​​​​​

Учебни планове; Квалификационни характеристики​

Онлайн кандидатстване

Специалност ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ИНОВАЦИИ - дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, работа в условията на ескалиращи дигитални иновации, динамично променяща се и глобализираща се среда, стопански риск, диверсификация на производството и реалностите на Индустрия 4.0, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по дигитален мениджмънт и иновации" и могат да работят като ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, координатори на екипи за развитие и иновации в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление, съдействайки за управление на дигиталните и иновационните процеси.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

5 факта за специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" Виж видео

Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


Специалност ИНДУСТР​ИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - редовна и задочна форма на обучение 

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер-мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. ​

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор? Виж видео.

Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона​​лно направле​ние 5.13. Общо инженерство


Специалност ИКОНОМИКА - редовна и дистанционна форма на обучение 

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микроикономика, макроикономика и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички икономически сектори на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Въпроси и отговори за специалност “Икономика”  Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика и международни отношения", Професионално направление 3.8. Икономика

Специалност ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - в редовна форма на обучение

Специалността „Европейско и международно сътрудничество" е интердисциплинарна бакалавърска програма, чрез която студентите придобиват професионална квалификация Експерт по Европейски програми и международна дейност и възможности за професионална реализация към институции/организации от публичния, неправителствения и частния сектор.

Обучението е структурирано в четири модула. В Модул „Европейско и международно сътрудничество в публичния и неправителствения сектор" се обсъждат форми, цели, институции, политики, програми, фондове и проекти на европейското и международното сътрудничество. Студентите усвояват теории и практики на доброто демократично управление като инструментариум за решаване на глобални, европейски, национални и локални проблеми чрез сътрудничество между публичните институции и гражданското общество на различни териториални нива. Модул „Международно бизнес сътрудничество" студентите да се подготвят както за адаптиране на организацията към международна среда на зелена и кръгова икономики, така и за нейната интернационализация – привличане на чуждестранни партньори за съвместен бизнес, експортна политика и продажби на чуждестранни пазари, планиране, разработване и управление на бизнес проекти, финансирани по европейски програми. Чрез Модул „Английски език за международно сътрудничество" се осигурява подготовка по английски език, така че студентите да издържат успешно Ниво C1 от Европейската езикова рамка. В Модул „Извънаудиторна практическа подготовка" студентите имат възможност да се включат в европейката интеграция (Брюксел/Страсбург); мобилности, финансирани от Фондовете на ЕС. Следдипломият стаж подпомага реализацията на Експертите по Европейски програми и международна дейност.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Обучаваща катедра  "Икономика и международни отношения", Професионално направление 3.3 Политически науки


Специалност БИЗНЕС​ МЕНИД​ЖМЪНТ - редовна и дистанционна форма на обучение 

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за развитие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управленски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотивиране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация „бизнес мениджър" и могат да работят като управленски органи от всички организационни равнища във фирмата; като специалисти, които могат да изработват стратегически решения, да извършват маркетингови проучвания, да участват в иновационни процеси при създаването на нови продукти и тяхното внедряване в стопанската дейност, да управляват човешки ресурси; като мениджъри на малки, средни и големи бизнес и публични организации. Знанията им позволяват също и да основат и управляват самостоятелно свои собствени бизнес и нестопански организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност „Бизнес мениджмънт“ – изборът на независимите и иновативните!  Виж видео. 

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - задочна форма на обучение 

Завършилите тази специалност притежават широка гама от знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор. В своята професионална практика, завършилите специалността могат: да разработват стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждат специализирана консултантска дейност; да предоставят  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация" и могат да работят като: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ! Виж видео

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление


Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - редовна форма на обучение

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и евро­пей­ските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления – социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др., са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност. Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент­рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробацион­ни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – изборът на социално ангажираните

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона​​лно направле​ние 3.4. Социални дейности


Онлайн кандидатстване

Указания за онлайн кандидатстване


Специалности с преустановен прием и обучение на студенти в горни курсове:

ЕВРОПЕИСТИ​​​КА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) - редовна форма на обучение (няма прием от 2023 г.)

Тази мултидисциплинарна бакалавърска програма обединява знания, умения и компетенции, които са фокусирани върху външните политики на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят.  През първата година, след интензивна подготовка по английски или немски език, студентите изучават странознание и социокултурна среда​ на англоезичния свят, компютърно базирани изследователски умения. През следващите години обучението е насочено към Международни отношения и международни организации; Европейска интеграция, Съвременен глобализационен процес, Европа в света; Международна икономика, Международна търговия;  Мениджмънт; Мениджмънт на проекти;  Интеркултурна комуникация, Международни преговори, Китайски език и култура и др. 

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или изпит по английски език, или сертификат за ниво от B1 нагоре; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

 5 причини да учиш специалност „Европеистика и глобалистика“ Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика и международни отношения", Професионално направление 3.3 Полити​​чески науки


Е​​ВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ - редовна форма на обучение 

Специалността развива компетенции на държавни служители в международното сътрудничество на сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, които се прилагат за: (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност;  (2) комуникационна и координационнна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Киберсигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на политическия риск; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни,  Изследователски и Междукултурни умения; интензивно изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от положен кандидатстудентски изпит по един избран от кандидата предмет: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език.

Един необичаен поглед към националната сигурност...   Виж видео

Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 9.1. Национална сигурност​


МАРКЕТ​​ИНГ

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитие и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация "ико­­­но­­мист" и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти. (без прием от 2019 г.)