Обучението на студентите е най-важната и отговорна задача в Русенския университет. Стремеж на всички преподаватели е да се осигури високо качество на обучението, което ще позволи на студентите ни да получат и усъвършенстват знанията и уменията си, като се използва натрупания ни опит и се поддържат връзки с други водещи висши училища и научни структури в страната и чужбина. Получените професионални качества по време на следването са основа за успешна реализация на пазара на труда на дипломираните ни студенти.

В тази страница ще намерите необходимата Ви информация по организацията и провеждането на учебния процес.

  • В раздела ECTS пакети е дадена подробна информация за предлаганите бакалавърски специалности и магистърски програми в Русенския университет по факултети и филиали. ECTS, Европейска система за трансфер на кредитни единици е създадена от Комисията на Европейския съюз и има за цел да осигури взаимното академично признаване на резултатите от проведеното обучение на студенти в чужбина
  • В раздела График на учебния процес ще намерите датите за всички дейности извършвани в редовната и задочната форма на обучение, включващи: начало и край на семестриалната заетост, изпитни сесии, поправителни сесии, дипломиране и др.
  • В раздела График на изпитната сесия ще намерите изпитите на кои дати се провеждат и в кои зали
  • В раздела Номенклатура на специалностите и такси за обучение ще намерите списък с всички бакалавърски специалности и магистърски програми, по които се извършва обучение в Русенския университет, както и съответните такси
  • В раздела Нормативна база са публикувани най-важните вътрешни нормативни документи в областта на учебната работа, касаещи уреждането на възникнали студентски въпроси
  • В раздела Разпис на учебния процес е публикуван разписът на учебните занятия по учебни групи и форми на обучение (редовна и задочна)
  • В раздела Учебни планове са публикувани квалификационните характеристики и блоковите схеми на всички бакалавърски специалности и магистърските програми по които се провежда обучение