Статутът на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) се утвърждава от Академичния съвет на Русенския университет.

С Протокол №2 от заседанието на Академичния съвет на 18. 02. 2020 год. е утвърдена Мандатната програма за дейността на академичното ръководство за периода 2020-2023 г.

Съгласно Мандатната програма, Мисията на Русенския университет отразява неговата 75-годишна академична традиция и съвременните тенденции в развитието на висшето образование в условията на глобализация и конкурентен пазар с ориентация към трансфер на знание, опит и технологии и иновации с висока научна и приложна стойност. Сред предпоставките за изпълнение на Мисията са наличието на значими постижения при развитието на теоретичните знания и приложението им, както и непрекъснатото усъвършенстване и развитие, основано на трансфер на знание и опит. Визията на Русенския университет за мандат 2020-2023г. е формулирана с оглед на постигането на научно-изследователска дейност с национална и международна значимост, качество, отговарящо на международните стандарти и технологична, информационна и материална инфраструктура като условие за постижения и развитие.

Основната цел, поставена пред научно-изследователската дейност е Активна и ефективна научноизследователска, развойна и внедрителска дейност и развитие на научния потенциал, базирани на 75-годишните традиции и постижения на научноизследователския колектив чрез:
  • стимулиране създаването на научноизследователски колективи от преподаватели от университета и специалисти от бизнеса;
  • изграждане на стратегически партньорства, съвместни научно-изследователски програми с водещи европейски научноизследователски центрове и участие в международни и транснационални изследователски мрежи, програми и алианси за гарантиране на високо ниво на международна видимост и научна свързаност на Университета с ранглистата на научноизследователските университети;
  • постигане на европейско ниво на експертиза в научната област, доказано чрез публикации в Scopus и WoS, както и международно признати издания посредством участие в международни форуми, проекти и програми.
  • стимулиране на интердисциплинарните научни разработки с фундаментален и приложен характер;
  • финансиране на изследователски и инфраструктурни проекти от университетския фонд за научни изследвания;
  • стимулиране на участието в конкурси за финансиране на проекти от национални и европейски програми за научноизследователска дейност;
  • активизиране на развойната и внедрителската дейност чрез осъвременяване на звената, свързани със структурата на нейното управление;
  • изграждане на Институт за научни изследвания в областта на технологиите и иновациите и Старт-ъп фирми за стартиране на бизнес.

Основните задачи на ЦТТИС са:
1. Създаване и поддържане от Научноизследователския сектор на постоянен Регистър с действащите и архивираните научноизследователски проекти по национални и международни програми като информационен Портал, в интранет и интернет пространството, за по-голяма разгласа на постиженията на научните изследвания на университетските колективи и улесняване процеса тяхната комерсиализация
2. Развитие на интегрирания Център за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) чрез: 
• визуализиране на Правилника за развитие на ЦТТИС чрез създаване на реално работеща Платформа „Иновационна борса”, като посредник между създатели и изпълнители на иновативни разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес;
• създаване на мрежа от достъпни консултанти за извършване на услуги в сферата на интелектуалната собственост и подпомагане придобиването и разпространяването на знания и умения за защита чрез регистрация на интелектуална собственост на преподаватели, докторанти, постдокторанти и студенти от университета. 
3. Развитие на съществуващите и създаване на нови научноизследователски лаборатории от интегриран интердисциплинарен тип за оформяне на УНИКОМП като технологичен алианс на бъдещето.
4. Организиране на изложби на научно-техническите постижения на университета. Организиране на специализирани изложби на фирми.

5. Организиране на домакинства на водещи световни фирми по време на Майските празници на науката, техниката, технологиите и иновациите.