​Системата за управление на ЦТТИС се основава на 

  • добри практики, установени в работата на съществувалите структури Център за трансфер на технологии и Център за интелектуална собственост, както и
  • международни стандарти за управление на научно-изследователската дейност и иновациите.

Системата за управление на иновациите е изградена на спазването на следните 8 принципа:

  1. Реализиране на стойност
  2. Лидерство, насочено към бъдещето
  3. Стратегическа насоченост
  4. Иновационна култура
  5. Възползване от прозорливостта
  6. Управление на неопределеността
  7. Способност за адаптиране
  8. Системен подход