ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ЦЕНТЪР ЗА ДОКТОРАНТИ

РУСЕ, 2022 год.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия документ се регламентират устройството и дейността на Центъра за докторанти (ЦД) към Русенски университет "Ангел Кънчев"

като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение, съгласно вътрешноуниверситетските нормативни актове, свързани с функционирането на Центровете в структурата на университета.

(2) Предметът на дейност на ЦД е: осигуряване на условия за провеждане на курсове и семинари по учебния план за подготовка на докторантите и подпомагане на научноизследователската им работа чрез предоставяне на компютърна и др. техника и лицензирани програмни продукти, необходими за теоретични и експериментални изследвания.

(3) ЦД провежда също и консултантска и други дейности и извършва услуги, които не противоречат на основния предмет на дейността му.

Чл.2. ЦД се открива, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет и отчита ежегодно дейността си пред него.

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) ЦД се ръководи от Ръководител.

(2) Ръководителят на ЦД се назначава със заповед на Ректора по предложение на зам.-ректора по НИД.

(3) Ръководителят на ЦД:

1. Представлява ЦД пред органите на управление на Русенския университет

и осъществява координацията на дейността му с другите звена на

Университета;

2. Осъществява оперативното ръководство на ЦД и отговаря за

реализирането на всички задачи, поставени пред него;

3. Представя пред Академичния съвет в началото на всяка година отчет за

дейността на Центъра;

4. Представя на зам.-ректора по НИД в началото на всяка година план за

дейността и модернизирането на Центъра;

5. Ръководи и контролира ефективното използване на материална база и

финансовите средства на ЦД;

  (4) Ръководителят е член на академичния състав на Русенския университет

и изпълняват длъжността чрез вътрешно съвместителство.

Чл.4. В структурата на Центъра се включват отделите:

1. Техническо осигуряване;

2. Технологично и логистично осигуряване.

Чл.5. Отделът "Техническо осигуряване" поддържа и развива материалната

база на ЦД и осигурява обслужването на потребителите в Центъра. Отделът

отговаря за инвентара – компютърна, размножителна и друга техника,

инструменти, книги и др. съгласно описа в ЦД и консултира работещите в

Центъра докторанти, преподаватели и служители.

Чл.6. Отделът "Технологично и логистично осигуряване" поддържа и развива

Виртуалната библиотека за докторанти и поддържа

информационно-справочната система „ДОКТОРАНТ". Отделът съдейства при

подготовката на учебните материали за докторантите и осигурява

технологично и логистично провеждането на курсовете за докторанти.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.7. Дейностите, извършвани от ЦД включват:

1.           Осигуряване на необходимата компютърна и презентационна

техника за провеждане на докторантски курсове в Центъра;

2.           Консултиране и подпомагане на научно-изследователска работа

на докторантите чрез осигуряване на необходимата техника и програмни

продукти;

3.           Съдействие при организиране и провеждане на семинари,

свързани с проблемите на докторантурата;

4.           Предоставяне на информация, свързана с научното израстване

на докторантите;

5.           Поддържане и актуализиране на материалите във Виртуалната

библиотека за докторанти;

6.           Поддържане и по-нататъшно развитие на

информационно-справочната система „ДОКТОРАНТ";

7.           Установяване и поддържане на връзки с други Центрове и

организации, занимаващи се с проблемите на докторантите;

8.           Защита на общите интереси на потребителите в Центъра.

Чл.8. Центърът може да бъде използван както от докторанти, така и от

преподаватели и служители на университета.

Чл.9. Центърът може да бъде използван и за други нужди с разрешение от

Ръководителя на ЦД съгласувано със зам.-ректора по НИД: съвместни

мероприятия с други организации, дни на науката и техниката, семинари,

сесии, конференции, симпозиуми, работни срещи по проекти и др.

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Мебелите, компютърното и програмното осигуряване се стопанисват

от Центъра, като за материалната част отговаря материално отговорно

лице, посочено от Зам.-ректора по НИД.

Чл. 11. Дейността на ЦД се финансира както следва: централизирано - от

Русенския университет; от спонсори и дарители; от проекти, финансирани

от национални и международни програми и др. институции, които не

поставят неприемливи условия за Русенския университет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Внасянето на изменения в този Правилник става по реда на неговото

приемане и утвърждаване.

§ 2. Контролът върху дейността на ЦД се осъществява от Зам.-ректора по

НИД.

§ 3. Правилникът за устройството и дейността на ЦД е приет от

Академичния съвет на Русенския университет на 13.02.2009г. и е

актуализиран на 22.02.2022г.

РЕКТОР:

                                                          /акад. Хр. Белоев, дтн/