​​​​​​​​​В катедра "Земеделска техника" работят 15 преподаватели и трима служители. Хабилитираните преподаватели са дванадесет, от които трима професори и девет доценти. В катедрата се обучават редовни и задочни докторанти.
Основните направления по които се работи в катедрата са:
 • проектиране и конструиране на нови работни органи и машини за растениевъдство и животновъдство;
 • механизация на почвообработката и сеитбата;
 • механизация на прибирането, обработката и съхраняването на зърното и фуражите;
 • механизация на процесите в животновъдството;
 • автоматизация на земеделската техника;
 • използване и ресурсно осигуряване на ЗТ;
 • техническо обслужване на ЗТ;
 • използване на почвени и водни ресурси;
 • екологични аспекти на земеделското производство;
 • анализ на системите за земеделско производство;
 • симулационно моделиране на процесите в земеделието;
 • селекция и репродукция на животните;
 • здравеопазване при животните, пчелите и птиците.
В резултат на научната работа, провеждана в катедрата и с участието на сътрудници от катедрата са създадени редица нови машини, някои от които са били в редовно производство : сеялка за директна сеитба СДД-8; комбинирана машина за подпластова сеитба МКПС-2,8; фамилия малогабаритни сеялки за точна сеитба; гама от роначки за царевица РЦ-1, РЦН-4, РЦУ-15 и РЦУ-30; раздробител за груби фуражи РГФ-3,6 "Странджа"; фамилия фуражомелки и раздробители за дребни средни и едри фермери РГФ-5; РГФ-2У; ФУ-330А; полунавесен универсален зърнокомбайн УС-101; вършачка за зрял фасул ВЗФ; машина за овършаване и почистване на зеленчукови семена; автоматизирана система за регистриране и обработка на опитни данни; машини за противоерозионна обработка на почвата; за напояване на земеделските култури и др.
Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.
С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра ЗТ отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.