Катедра "Икономика и международни отношения" е неразделна структурна част на факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на Русенски университет "А. Кънчев" от 1994 г.

Мисията на катедра "Икономика и международни отношения" е да обучава студенти в областта на икономическите и политическите науки, давайки им знания на съвременно и качествено равнище и да извършва научно-изследователската дейност в тези области.

Научните области, в които работи катедрата и обучава студенти обхващат: общата теория на икономиката; счетоводство; финанси; икономика на предприятието, маркетинг, политически науки, европеистика, международни отношения, международен бизнес, междукултурна комуникация и др. Научноизследователската й дейност обхваща международни проекти и проекти към фонд научни изследвания на МОН. Преподавателският екип на катедра "Икономика и международни отношения" има международни контакти с университети от Германия, Румъния, Испания, Италия и Украйна.

За осъществяването на учебната и научноизследователската си дейност катедрата разполага със съвременна учебна база, компютърна и аудио-визуална техника, с над 2000 заглавия специализирана литература и учебни пособия, и около 20 периодични издания и база данни на физически и дигитални носители, както и онлайн връзка с други библиотеки и институции в научните направления на катедрата и в областта на икономиката, маркетинга и политическите науки. Има изградени и оборудвани компютърни зали, осигуряващи съвременни бизнес приложения, програми за линейно и мрежово планиране, компютърно симулиране, мултимедия и други в областта на икономиката, маркетинга, европейското и международно бизнес сътрудничество.

Списъчният състав на катедрата включва 2 професори, 5 доценти и 4 главни асистенти. От тях 8 са с научната степен доктор и трима доктор на науките.

В катедрата са обособени две секции:

Секция "Икономика" осъществява и методически ръководи обучението на студентите от професионалното направление 3.8. Икономика.

По това направление се извършва обучение на студенти в следните степени, специалности и програми:

  • в образователно квалификационна степен „бакалавър" (с акредититационна оценка 9,23) по специалност „Икономика";
  • в образователно квалификационна степен „магистър" (с акредититационна оценка 9,23) по магистърски програми „Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор" и „Финанси, счетоводство и одит в бизнеса";
  • в образователно научна степен „доктор" по докторски програми „Политическа икономия" (с акредититационна оценка 9,06) и „Икономика и управление (индустрия)" (с акредититационна оценка 9,23).

naoa2020-1-small.jpgnaoa2020-2-small.jpg

Секция "Европеистика и международни отношения" осъществява и методически ръководи обучението на студентите от професионалното направление 3.3. Политически науки.

По това направление се извършва обучение на студенти в следните степени, специалности и програми:

  • в образователно квалификационна степен „бакалавър" (с акредититационна оценка 9,04) по специалност „Европейско и международно сътрудничество";
  • в образователно квалификационна степен „магистър" (с акредититационна оценка 9,04) по магистърски програми „Европеистика и публична администрация" и „Международно сътрудничество и европейски проекти";
  • в образователно научна степен „доктор" по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС)" (с акредититационна оценка 9,06).