Състав на катедра "Частноправни науки"


Ръководител на катедра

 • доц. д-р Кр. Димитров 

Специалност "Право": Облигационно право (лек.), Нотариално право (лек.), Медиация (лек.), 

Неюридически специалности: Семейно право (лек.)


Хабилитирани преподаватели:
 • проф. д-р М. Малчев

Специалност "Право": Семейно и наследствено право (лек.);

 • доц. д-р П. Бончовски 

Специалност "Право": Гражданско процесуално право (лек.), Гражданско изпълнително производство (лек.);

 • доц. д-р Ц. Братоев 

Специалност "Право": Гражданско право - обща част (лек.), Банково право (лек.); 

 • доц. д-р А. Георгиев, e-mail: ageorgiev@uni-ruse.bg

Специалност "Право": Облигационно право (сем.упр., лек.), Кооперативно право (лек.), Европейско дружествено право (лек.), Правна клиника по семейно и наследствено право (лек.), 

Неюридически специалности: Основи на правото и търговско право (лек.).


Нехабилитирани преподаватели:

 • гл.ас. д-р А. Николова, e-mail: anikolova@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Търговско право - обща част (сем.упр., лек.), Търговско право - специална част (сем.упр., лек.), Международно търговско право (лек.), 

Неюридически специалности: Основи на частното право (лек.), Основи на правото и търговско право (лек.);

 • ас. Б. Иванова, e-mail: bkirova@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Вещно право (сем.), Семейно и наследствено право (сем.), Правна клиника по семейно и наследствено право (практ.занятия), Учебна практика по гражданско и наказателно право (практ.занятия);

Неюридически специалности: Семейно право (сем.упр.);

 • гл.ас. д-р Вл. Иванов, e-mail: vivanov@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Търговска несъстоятелност (сем.упр., лек.), Конкурентно право (лек.), Гражданско изпълнително производство (лек.)

 • гл.ас. д-р И. Йосифов 

Специалност "Право": Гражданско процесуално право (сем.упр.);

 • гл.ас. д-р Й. Георгиева, e-mail: ykaneva@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Гражданско право - обща част (сем.упр.), Юридически лица с нестопанска цел (лек.),  

Неюридически специалности: Основи на правото и търговско право (сем.упр.);

 • гл.ас. д-р М. Радева, e-mail: mradeva@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Трудово право (лек., сем.упр.), Осигурително право (лек., сем.упр.), 

Неюридически специалности: Социално и здравно законодателство (лек.); 

 • гл. ас. д-р С. Калинков, e-mail: skalinkov@uni-ruse.bg 

Специалност "Право": Вещно право (лек.), Международно частно право (лек., сем.упр.).


Докторанти в докторска програма "Гражданско и семейно право"
 • https://phd.uni-ruse.bg/reports/by/faculty/7