Създаден с решение на Академичния съвет от 19 април 2005 г., Центърът за кариерно развитие (ЦКР) на Русенския университет "Ангел Кънчев" е пилотен център на проект "Пазар на труда" и е организиран по модела на центровете, принадлежащи към този Американски проект.

     Центърът е обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение. Той предоставя висококачествени услуги, свързани с професионалното ориентиране и развитие на студентите и абсолвентите на университета. Като посредник на пазара на труда, съдейства за значително подобряване на комуникацията между бизнеса и академичната среда, с цел професионална реализация на младите хора.